نوشته‌ها

روش های تعیین حوزه نفوذ تجاری یک مرکز خرید

/
نیروی جاذبه هر جسم تا شعاع خاصی موثر و به طور نسبی محسوس است که م…