نرخ بازده داخلی

نرخ بازده داخلی (IRR)

در تحلیل جریان نقدینگی، نرخ بازده داخلی (IRR)، نرخ تنزیلی تعریف می شود که ارزش خالص فعلی (NPV) یا ارزش خالص آتی (NFV) برابر صفر شود. قبل از ادامه بحث نرخ بازده داخلی، گذری به جریان نقدینگی می زنیم و در ادامه بحث را دنبال می کنیم.

جریان نقدینگی سرمایه گذاری و قرض گیری

بطور کلی، هر جریان نقدینگی چنددوره ای معرف یک فرصت سرمایه گذاری یا یک فرصت قرض گیری است. جریان نقدینگی سرمایه گذاری متداول، با یک یا چند دوره پرداخت زودرس مشخص می شود که در پی آن یک یا چند دوره دریافت دیررس می آید؛ برعکس مشخصه جریان نقدینگی قرض گیری متداول، با یک یا چند دوره دریافت زودرس است که با یک یا چنددوره پرداخت دیررس تعقیب می شود. مورد خاص از سرمایه گذاری متداول که اغلب با آن مواجه هستیم، این است که یک پرداخت در t=0 انجام می دهیم و در دوره های بعدی بازده حاصل می کنیم و مورد خاص قرضگیری متداول قرضی است در t=0 که با یک سری از بازپرداخت ها در دوره های بعدی تعقیب می شود.

در فعالیت های تجاری پیچیده، یک فرصت سرمایه گذاری یه قرض گیری را می توان جریان نقدینگی نامتداول به صورت دوره های دریافت و پرداخت منقطع معرفی کرد. یک جریان نقدینگی نامتداول، ممکن است برای ارزیابی تصمیم گیرنده در مورد بررسی فرصت سرمایه گذاری یا قرض کردن فراهم شود.

نرخ بازده داخلی (IRR)

جریان نقدینگی نامتداول با پرداخت اولیه

نرخ بازده داخلی (IRR)جریان نقدینگی نامتداول با پرداخت اولیه

جریان نقدینگی نامتداول به تصمیم گیرنده مربوط می شود یعنی تصمیم گیرنده تصمیم می گیرد که جریان نقدینگی مطرح شده، یک فرصت سرمایه گذاری برای وی است یا فرصت قرض گیری به شمار می آید. مسئله سرمایه گذاری و قرض گرفتن دو روی یک سکه اند. در یک شرکت بالاترین مسئول اجرایی در جستجوی سودمندترین فرصت سرمایه گذاری است در حالیکه بالاترین مسئول مالی، در پی یافتن ارزان ترین راه های تأمین وجوه برای چنین پروژه هایی است.

نگاه به این مقاله می تواند به شما در درک بهتر مقاله حاضر کمک کند

مطالعه مقاله ارزش زمانی پول

نرخ بازده داخلی (IRR)

در تحلیل جریان نقدینگی، نرخ بازده داخلی (IRR)، نرخ تنزیلی تعریف می شود که ارزش خالص فعلی (NPV) یا ارزش خالص آتی (NFV) برابر صفر شود. بنابراین IRR اشاره به نرخ بازدهی دارد که نسبت به جریان نقدینگی “داخلی” است و مستقل از فرصت از دست رفته بیرونی است که آن را با MARR مشخص می کنند. پس برای محاسبه نرخ بازده داخلی، بایستی NPV یا NFV را برابر صفر قرار دهید، مقدار i که از این طریق بدست می آید؛ نرخ بازده داخلی است.

وقتی مقدار یگانه از  IRR وجود دارد، مجموعه قواعد تصمیم گیری برای قبول یا رد یک پیشنهاد سرمایه گذاری یا قرض گیری نسبتاً ساده است و وقتی هیچ مقدار یگانه ای برای IRR وجود نداشته باشد به معنی آن نیست که نمی توان قواعد تصمیم گیری را برقرار کرد، اما این قواعد می توانند خیلی پیچیده باشند؛زیرا به چند مقدار از IRR مربوط می شوند که از طریق مشتق گیری حل می شود که این بحث در مقالات بعدی به صورت مفصل بحث خواهد شد؛ پس چنانچه مقدار یگانه ای برای IRR وجود داشته باشد، معیار سنجش شایستگی است اما هیچ کدام از مقادیر متعدد IRR را در صورت وجود، نمی توان بعنوان معیار سنجش شایستگی بکار برد.

نرخ بازده داخلی در قرض گیری

در شرایط قرض گیری،اغلب مهم است که بین قسمتی از هر پرداخت که سود به شمار می آید و قسمتی دیگر از آن پرداخت که کاهش در اصل مبلغ قرض گرفته شده است، تمایز قائل شویم. اگر پرداختی در یک دوره انجام نشود، سود تحمیل شده روی مبلغ اصل پرداخت نشده قبلی انباشته می شود و مبلغ اصل باقیمانده بیشتری ایجاد می کند که باید آن را پرداخت. اگر قرض بیشتری گرفته شود، نه فقط سود به مبلغ اصل پرداخت نشده قبلی تحمیل می شود، بلکه مبلغی که جدیداً قرض گرفته شده است نیز به مبلغ اصل باقیمانده که باید پرداخت شود، اضافه خواهد شد.

نرخ بازده داخلی حاصل از سرمایه گذاری

در شرایط سرمایه گذاری، هر دریافت در پایان یک دوره ممکن است از قسمتی تشکیل شود که انتظار می رود درآمد باشد و قسمتی دیگر که معرف افزایش یا کاهش در تراز پروژه است که خود به وجوهی اشاره دارد که پس از دریافت همچنان برای سرمایه گذاری باقی مانده است. اگر هیچ دریافتی در پایان یک دوره وجود نداشته باشد، درآمد مورد انتظار برای آن دوره به تراز پروژه تحمیل می شود. از این گذشته، پرداخت در انتهای یک دوره ممکن است تأمین وجوه جدید و همچنین تجدید سرمایه گذاری درآمد مورد انتظار برای آن دوره را شامل می شود که افزایش در تراز پروژه ایجاد کند.

امیدوارم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *