روش های تعیین حوزه نفوذ تجاری یک مرکز خرید

/
نیروی جاذبه هر جسم تا شعاع خاصی موثر و به طور نسبی محسوس است که م…

انواع مراکز خرید

/
بنا تعریف انجمن بین المللی مراکز خرید(international council…

قابلیت دیده شدن واحدهای تجاری

/
قابلیت دیده شدن یک فروشگاه در بین دیگر واحدهای تجاری یکی از …