طبقه بندی پروژه های سرمایه گذاری

طبقه بندی پروژه های سرمایه گذاری

طبقه بندی پروژه های سرمایه گذاری

برای انجام سرمایه گذاری(سرمایه گذاری درازمدت)، بررسی فرصت های سرمایه گذاری امری ضروری است. برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری ، طبقه بندی پروژه های سرمایه گذاری ضروری است. طبقه بندی پروژه های سرمایه گذاری ؛ پروژه های مستقل و پروژه های وابسته را شامل می شود. حالا در ابتدا به تعریف انواع طبقه بندی پروژه های سرمایه گذاری می پردازیم:

وقتی پروژه سرمایه گذاری از لحاظ امکان پذیری فنی بتواند به تنهایی اجرا شود و سود موردانتظار یا نفع خالص آن، از قبول یا رد هیچ پروژه دیگری تأثیری نگیرد، آن پروژه از نظر اقتصادی مستقل است و در غیر اینصورت پروژه مورد نظر وابسته است.

خب حالا شاید این سوال برایتان پیش بیاید که تأثیر طبقه بندی پروژه های سرمایه گذاری روی فرصت های سرمایه گذاری چیست؟ با ما همراه باشید تا به پاسخ سوال خود دست یابید.

در ابتدا فکر می کنم مثال ذیل، ضرورت مطالعه فرصت های سرمایه گذاری را به خوبی آشکار کند.

جایگزینی یک پل کوچک در حال تخریب با یک پل جدید را، در صورتی که هیچ گزینه یا فعالیت دیگری که مربوط به این جایگزینی است، قابل پیش بینی نباشد؛ می توان پروژه مستقل اقتصادی تلقی کرد؛ از طرف دیگر پل پیشنهادی در یک محل مشخص بر عرض رودخانه، ممکن است از لحاظ اقتصادی به شبکه ای از راه های دسترسی به محل که در حال حاضر موجود نیستند وابسته باشد، و بدون این شبکه راه های دسترسی، سود خالص را نمی توان مشخص کرد؛ اما اگر در نزدیکی همان محل، ساختن تونلی زیرآبی، بجای پل پیشنهاد شود، هیچکدام از نظر اقتصادی مستقل از یکدیگر نخواهند بود، زیرا ساخت یکی از آن ها روی سود خالص مورد انتظار از دیگری اثر می گذارد.

وقتی دو پروژه به یکدیگر وابسته باشد، ممکن است مکمل یکدیگر یا تا حدی جایگزین یکدیگر باشند، برای مثال پل پیشنهادی و شبکه ای پیشنهادی از راههای دسترسی مکمل یکدیگر هستند. در واقع شبکه راههای دسترسی پیش نیاز پل پیشنهادی است چرا که شبکه راههای دسترسی بدون ایجاد پل می تواند نیازهای جامعه را برطرف کند ولی پل بدون وجود شبکه راههای دسترسی غیرقابل دسترسی است. از طرف دیگر؛ پل پیشنهادی و تونل زیرآبی در نزدیکی همان محل ممکن است تأثیر جایگزینی داشته باشد؛ ممکن است حجم ترافیک آنقدر نباشد که نیاز به ساخت هردوی این پروژه ها احساس شود.

در واقع اگر ساخت چیزی، ساخت چیز دیگری را از نظر فنی امکان ناپذیر کند و اگر سود خالص موردانتظار از پروژه ای پیشنهادی با قبول پروژه ای دیگر کاملاً حذف شود، آن دو پروژه را جمع ناشونده می نامند.

مطالبی که تا الان بیان شد، احتمالا اهمیت مطالعه فرصت های سرمایه گذاری را به خوبی نشان داد.

در ارزیابی اقتصادی، پروژه های بالقوه را بصورت مجموعه ای از پیشنهادهای سرمایه گذاری به صورتی در نظر می گیریم که از نظر اقتصادی وابسته به هم نباشند. اگر پیشنهادهایی که برای سرمایه گذاری در اختیار داریم، از نظر اقتصادی مستقل از هم باشند، می توانیم به طور جداگانه برای هر پروژه ارزیابی اقتصادی را انجام دهیم زیرا سود خالص این پروژه ها به پروژه های دیگر وابسته نیستند و اگر پیشنهادهای سرمایه گذاری جمع ناشونده باشند، قبول یک سرمایه گذاری خودبه خود منجر به رد تمام پروژه ها می شود. بنابراین می توانیم شایستگی پیشنهادهای مختلف سرمایه گذاری را رتبه بندی کرده و بهترین پیشنهاد را انتخاب کنیم. برای درک اهمیت تهیه پیشنهادهای سرمایه گذاری مستقل یا جمع ناشونده در ارزیابی، لازم است ساختار سازمانی که سرمایه گذاری را تأمین مالی می کندف بفهمیم. در اکثر سازمان ها بودجه محدودی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. چنانچه سرمایه مورد نیاز برای پروژه ای از پیشنهاد سرمایه گذاری از بودجه تعیین شده بیشتر باشد، باید در سطوح مدیریتی بالاتری تصویب شود. اگر مجموعه پیشنهادهای سرمایه گذاری ارائه شده برای بررسی و تصویب حاوی تعدادی پروژه وابسته با تأثیر تکمیلی باشد، اما فقط یکی از آنها انتخاب شود، سود خالص مورد انتظار از پروژه نمی تواند تحقق یابد، زیرا پروژه های وابسته، باقیمانده رد شده اند یعنی پروژه هایی هستند که با پروژه انتخاب شده وابسته بودند ولی رد شده اند و سود پروژه انتخاب شده به پروژه هایی که رد شده اند، وابسته بوده است. از طرف دیگر اگر مجموعه پروژه های سرمایه گذاری شامل پروژه های وابسته با خاصیت جایگزینی باشند ولی بیش از یکی از آنها انتخاب شد، اثری نامطلوب در پروژه های وابسته قبول شده خواهد داشت.

در نتیجه با ارائه پیشنهادهای سرمایه گذاری به صورت مجموعه ای از پروژه های مستقل و بدون رابطه، می توانیم انتخاب پروژه مناسب را از بین این مجموعه، بر حسب ملاک های انتخاب مشخص نماییم. این شیوه چه تصمیم را فرد تحلیلگر بگیرد چه سطوح بالاتر مدیریت، قابل اعمال است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *